Stadgar

Stadgar för Svensk Seniorgolf Ideell Förening

Svensk Seniorgolf (”SSG”) är en ideell förening som bildades den 9 mars 2000 som SSGS - Svenska Seniorers Golfsällskap. Senare har namnet ändrats till SSG - Svensk Seniorgolf. SSG har sitt säte i Kungsbacka.

§1. Ändamål och syfte
SSG vänder sig till seniorgolfare med uttalat intresse att söka utveckling av sin golf genom klubböverskridande social samvaro med andra seniorgolfare samt därmed förenlig tävlingsverksamhet nationellt och internationellt. SSG verksamhetsår skall vara 1 november till 31 oktober. SSG skall vara medlem i ESGA (European Senior Golf Associations) och ESLGA (European Senior Ladies Golf Associations).

§2. Medlemskap
Medlemskap i SSG erhålles av golfare ansluten till svensk golfklubb och som innevarande år uppnår 50 års ålder för damer och 55 års ålder för herrar samt har en golfhandicap på 25,0 eller lägre för damer och en golfhandicap på 20,0 eller lägre för herrar. Medlem kan närhelst söka utträde ur SSG. Medlem äger ej rätt att återfå för utträdesåret inbetald årsavgift. Styrelsen kan utesluta medlem som uttalat motarbetat SSG ändamål och syfte eller brutit mot SSG tävlingsbestämmelser. Uteslutning kan endast ske om styrelsen till 2/3 är eniga. Minst 4 ledamöter skall vara närvarande för att röstning skall anses giltig.

§3. Beslutande organ
Årsmötet, extra årsmöte(n) och styrelsen är SSG:s beslutande organ.

§4. Årsmöte
Årsmötet är SSG högsta beslutande organ. Årsmötet utser styrelsen, styrelsens ordförande och om man så beslutar valberedning och revisor. Ordinarie årsmöte skall hållas senast i december varje år. Styrelsen kan kalla till extra årsmöte när så är påkallat. Kallelse och dagordning skall utsändas till medlemmarna senast 3 veckor före av styrelsen beslutat datum. Motion till ordinarie årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 november. Dagordning skall omfatta för föreningar gängse punkter. Beslut sker genom rösträkning. Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst. Årsmötet beslutar om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår. Styrelsen har dock rätt att göra individuella undantag i begränsad omfattning, t.ex. om någon önskar bli medlem i SSG när en stor del av säsongen redan gått eller om någon önskar bli passiv medlem. Ändring av SSG stadgar sker genom beslut av årsmötet varvid ¾ majoritet gäller. Protokoll skall föras och undertecknas av vald mötesordförande jämte mötets sekreterare.

§5. Valberedning
Årsmötet kan besluta att utse en valberedning. Valberedningen skall i så fall bestå av 2 ledamöter varav 1 ordförande. Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sitt förslag till förändringar av styrelse och revisorer.

§6. Räkenskapsår och revision
Räkenskapsåret skall vara 1 november till 31 oktober.
Årsmötet kan besluta att utse en eller flera revisorer, som i så fall väljs för en period på 1 år. Räkenskaperna skall vara revisorerna tillhanda senast 5 veckor före årsmötet. Revision skall utföras genom beaktande av gängse god svensk revisionssed.

§7. Styrelse
Styrelsen leder och verkställer SSG:s syften och mål. Styrelsen skall bestå av minst 4 och mest 8 ledamöter varav 1 ordförande, Sekreterare, Kassör, Tävlingskommitté ordförande. Ordförande väljs för en tid av 1 år, övriga 1-2 år. Val skall ske för växelvis verkan. SSG representeras utåt av ordföranden och i sådant fall denne ej kan närvara av annan representant utsedd av styrelsen. Om styrelsemedlem frånträder under ett verksamhetsår kan styrelsen ersätta denne utan godkännande av årsmötet. Styrelsebeslut kan fattas om minst 3 ledamöter är närvarande. Ordföranden äger utslagsröst. Styrelsen skall hålla minst 4 protokollförda sammanträden årligen.

§8. Föreningens upplösning
SSG kan upplösas genom ¾ majoritet av årsmötet eller extra årsmöte. Beslut om eventuella innestående medel och tillgångars användande skall fattas av årsmötet i samband med beslut om föreningens upplösning.

Dessa stadgar har antagits vid ordinarie årsmöte den 12 december 2019.

Sponsorer