Stadgar

Stadgar för Svensk Seniorgolf Ideell Förening

Svensk Seniorgolf (”SSG”) är en ideell förening som bildades den 9 mars 2000 som SSGS - Svenska Seniorers Golfsällskap. Senare har namnet ändrats till SSG - Svensk Seniorgolf. SSG har sitt säte i Kungsbacka.

§1. Ändamål och syfte m.m.
1.1 SSG:s ändamål och syfte är att ge seniorgolfare med uttalat intresse av att utveckla sin golf, möjlighet till detta under trivsamma former och genom klubböverskridande social samvaro med andra seniorgolfare, samt genom tävlingsverksamhet nationellt och internationellt.
1.2 SSG ska vara medlem i ESGA (European Senior Golf Associations) och ESLGA (European Senior Ladies Golf Association).

§2. Medlemskap, utträde och uteslutning
2.1 Berättigad att ansöka om medlemskap i SSG är golfare som är ansluten till svensk golfklubb och som under det år ansökan görs uppnått 50 års ålder för damer och 55 års ålder för herrar, samt vid tiden för ansökan har en golfhandicap på 25,0 eller lägre för damer och en golf handicap på 20,0 eller lägre för herrar.
2.2 Medlem kan när som helst söka utträde ur SSG. Medlem har inte rätt att återfå någon del av inbetald årsavgift.
2.3 Styrelsen kan utesluta medlem som uttalat motarbetat SSG:s ändamål och syfte, eller som brutit mot SSG:s tävlingsbestämmelser, eller som styrelsen annars anser vara uppenbart olämplig som medlem i SSG. Uteslutning kan endast ske om minst fyra (4) styrelseledamöter är närvarande och om minst 3/4 av de närvarande ledamöterna röstar för en uteslutning.

§3. Beslutande organ
3.1 Ordinarie årsmöte, extra årsmöte och styrelsen är SSG:s beslutande organ.

§4. Årsmöte
4.1 Årsmötet, som öppnas av styrelsens ordförande, är SSG:s högsta beslutande organ. Årsmötet väljer ordförande för årsmötet.
4.2 Årsmötet väljer styrelse, styrelsens ordförande och om man så beslutar valberedning och revisor.
4.3 Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 januari året efter räkenskapsårets utgång. Styrelsen kan kalla till extra årsmöte när så är påkallat.
4.4 Kallelse och dagordning ska utsändas till medlemmarna tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före årsmötet.
4.5 Motion till ordinarie årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast den 30 november.
4.6 Beslut sker genom omröstning. Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst.
4.7 Årsmötet beslutar om medlemsavgifter för det kommande räkenskapsåret. Styrelsen har dock rätt att göra individuella undantag i begränsad omfattning, t.ex. om någon önskar bli medlem i SSG när en betydande del av säsongen redan har gått eller om någon önskar bli passiv medlem.
4.8 Ändring av SSG:s stadgar sker genom beslut av årsmötet varvid medlemmar som utgör minst 3/4 av de närvarande medlemmarna måste rösta för en ändring.
4.9 Protokoll ska föras av årsmötets ordförande, eller av en av ordföranden utsedd person. Protokollet ska justeras av ordföranden (om denne inte fört protokollet) samt av en av årsmötet utsedd justeringsperson.

§5. Styrelse
5.1 Styrelsen leder och verkställer SSG:s syften och mål.
5.2 Styrelsen ska bestå av lägst fyra (4) och högst åtta (8) ledamöter. En av ledamöterna ska av årsmötet utses till ordförande.
5.3 Styrelsen kan utse ledamöter med särskilt ansvar för olika områden, t.ex. sekreterare, ekonomiansvarig och, tävlingskommittéansvarig.
5.4 Ordföranden väljs för en tid av ett (1) år medan övriga ledamöter väljs för en tid av (1) eller två (2) år, på så sätt att inte samtliga ledamöter byts ut vid ett och sammatillfälle.
5.5 SSG representeras utåt av ordföranden eller, vid förfall för ordföranden, av annan ledamot som utses av styrelsen.
5.6 Om styrelsemedlem lämnar sitt uppdrag under ett pågående räkenskapsår kan styrelsen ersätta denne utan godkännande av årsmötet.
5.7 Styrelsen är beslutsför om minst tre (3) ledamöter är närvarande (se dock punkt 2.3 ovan). Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.
5.8 Styrelsen skall hålla minst fyra (4) protokollförda sammanträden per räkenskapsår.

§6. Räkenskapsår och revision
6.1 Räkenskapsåret ska vara den 1 november till och med den 31 oktober.
6.2 Årsmötet kan besluta att välja en (1) eller flera revisorer, som i så fall väljs för en period på ett (1) år. Om ett revisionsbolag väljs till revisor, ska en huvudansvarig revisor utses.
6.3 Räkenskaperna ska vara revisorn tillhanda senast sex (6) veckor före årsmötet.
6.4 Revisionen ska genomföras med beaktande av god svensk revisionssed.

§7. Valberedning
7.1 Årsmötet kan besluta att välja en valberedning. Valberedningen ska i så fall bestå av två (2) eller tre (3) ledamöter varav en (1) ska utses till ordförande. Om årsmötet inte beslutar att välja en valberedning, utgör styrelsen valberedning.
7.2 Valberedningen ska senast den 30 november till styrelsen överlämna sitt förslag till val av styrelse och eventuellt revisorer och valberedning. Om styrelsen utgör valberedning, ska förslag till val av styrelse och eventuellt revisorer och valberedning tas in i kallelsen till ordinarie årsmöte.

§8. Föreningens upplösning
8.1 SSG kan upplösas genom beslut av årsmöte (ordinarie eller extra) om medlemmar som utgör minst 3/4 av de närvarande medlemmarna röstar för en upplösning. Beslut om eventuella innestående medel och tillgångars användande ska fattas av årsmötet i samband med beslut om föreningens upplösning.

Dessa stadgar har antagits vid ordinarie årsmöte den 16 december 2020.

Huvudpartners

Officiella partners